میزبانی و مرکز داده

میزبانی و مرکز داده، شامل فهرست کاملی از وظایف و فعالیت هایی می شوند که برای مدیریت، بهبود بازدهی، آپتایم و قابلیت اعتماد (Reliability) زیرساخت، طراحی شده اند.