مشاوره و آموزش تروبا

مشاوره و آموزش تروبا، که راهکارهای نوین و پیشرفته در زمینه رسانه های اجتماعی ارائه می نماید. همچنین کمپین های اینترنتی را با توجه به نیاز متقاضی به اشکال و در زمینه های مختلف اجرا و هدایت می کند.