مدیریت از راه دور

مدیریت از راه دور، به منظور کاهش هزینه تعمیر و نگهداری سیستم در نقاط دیگر و جلوگیری از ارسال نیرو به نقاط و شعبات مختلف آن سازمان یا بانک اجرا شده اند.