مدیریار

مدیریار، کنترل و مدیریت از راه دور (My Web Machine) برای کاهش هزینه‌ی تعمیر و نگهداری سیستم در نقاط دیگر و جلوگیری از ارسال نیرو به نقاط و شعبات مختلف آن سازمان.