محصولات و خدمات ویژه سازمانی

براساس نیاز نهادهای دولتی، خصوصی و درخواست های مشتریان، 23 نوع سرویس متنوع تحت وب و خدمات مشاوره، طراحی، پیاده سازی و ارائه شده است. در موارد اختصاصی به طور مثال بانکها، مراکز تجاری، فرهنگ و رسانه، بهداشت و درمان، سرویسهای اختصاصی براساس فعالیت سازمان ها و مخاطبان آن طراحی، پیاده سازی و ارائه شده است.