شبکه اجتماعی فیروزه

شبکه اجتماعی فیروزه، گونه ای از رسانه های اجتماعی است که با بهره مندی از فضای مجازی و رسانه های اجتماعی اختصاصی در یک بعد وسیع تر و گسترده تر، موجب تسهیل در انجام امور سازمانی و ارائه خدمات بهتر به کاربران آن سازمان می شود؛ و در جریان جدیدترین اخبار و اطلاعات نیز قرار می گیرند.