سامانه یکپارچه تلویزیون شعب

سامانه یکپارچه تلویزیون شعب، ابزاری برای توسعه ارتباطات میان مشتریان و بانک می باشد که بتوان به آنها اطلاع رسانی نمود و از پخش موارد تکراری جلوگیری به عمل آورد.