سامانه پرسش و پاسخ ارباب رجوع (SEPPAR)

سامانه پرسش و پاسخ ارباب رجوع (SEPPAR)، ارتباط‌ میان سازمان‌ها و مردم‌ برای توجه‌ به‌ ديدگاه‌ و خواسته‌های افراد جامعه را میسر می سازد.