سامانه پایش

سامانه پایش، برای ثبت وقایع و تهیه گزارشات آماری سرویس های آنلاین می باشد.