سامانه بهی (پرونده الکترونیک سلامت)

سامانه بهی (پرونده الکترونیک سلامت)، برای اطلاع از وضعیت سلامت جسمی و روانی کارکنان در سازمان های زیرمجموعه و توسعۀ پایدار سلامت کاربرد بسزایی دارد.