حسابداری شخصی فیروزه

حسابداری شخصی فیروزه، یک مدل پیشرفته از سیستم های حسابداری موجود می باشد که با اتصال به درگاه های بانکی، مستقیماً تراکنش های انجام شده ذخیره و طبقه بندی می گردد. در روند محاسبات می توان اطلاعات خود را بروزرسانی نمود و گزارش اطلاعات ورودی را در قالب نمودار و جدول نیز می توان مشاهده کرد.