باشگاه مشتریان بانک

باشگاه مشتریان بانک، این امکان را به مشتریان می دهد تا ضمن محاسبه امتیازات مشتریان بر اساس فعالیت بانکی و غیر بانکی، بتوانند شبیه به یک حساب سپرده امتیازهای خود را انتقال، خرج و یا تبدیل کنند.