باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان، این امکان را به مشتریان می دهد تا ضمن محاسبه امتیازات مشتریان براساس فعالیت های آنها، بتوانند امتیازهای خود را انتقال، خرج و یا تبدیل کنند.