آموزش الکترونیک (elms)

آموزش الکترونیک (elms)، به منظور دسترسی آسان و ارزان همه به منابع و خدمات آموزشی در هر زمان و مکان، با استفاده از فناوری و ارتباطات (LMS) است.