مجوز ها و عضویت ها

• مجوز فعالیت شرکت آریاگستر از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران؛ به شماره نظام صنفی رایانه‌ای 21011318 

• مجوز پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نوآوری و توسعه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ به شماره ثبت 8336/93

• مجوز فعالیت شرکت آریاگستر رسانه هوشمند تهران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ به شماره 20356/94/3/1