امنیت در محصولات فیروزه

در توسعه  و تولید محصولات فیروزه از مکانیزم های امنیتی در زمان توسعه و بعد از اتمام آن استفاده شده است. تمام نقاط آسیب پذیر شناخته شده در محصولات فیروزه بررسی شده اند تا از بروز حملات روز صفر (0-day)  جلوگیری شود.
تیم توسعه دهنده به سرعت حفره های امنیتی را برطرف می کنند؛ و بررسی می کند که چگونه آسیب پذیری‌ها می توانند جهت حمله به سیستم مورد سوء استفاده قرار گیرند.
امنیت نرم افزار یک نظام جوان است که خصوصیات امنیتی نرم افزار را هنگامی که در حال طراحی، آزمایش، پیاده سازی و بکارگیری است، مورد خطاب قرار می دهد. یعنی در دوره زمانی تولید نرم افزار یا Software Development Life Cycle (SDLC). 
این شامل فعالیت های امنیتی زیادی در مراحل مختلف در SDLC، مانند مدل کردن تهدید، مدیریت خطر و آزمایش های امنیتی است. یک عامل مهم که به نوعی این مسئله را بغرنج تر می کند، این واقعیت است که تولیدکنندگان نرم افزار و گروه های امنیت IT تمایل دارند که کاملاً مستقل از یکدیگر  بر اولویت های خویش تمرکز کنند. تولید نرم افزار عموماً تلاش اش را روی مسائلی چون کارایی، کارآمدی نرم افزار، هزینه و غیره متمرکز می کند؛ و البته مطمئناً اینها عناوین مهمی هستند.
همچنین تیم های امنیت IT معمولاً امنیت یک برنامه را بعد از اینکه نوشته شد، مورد توجه قرار می دهند. آنها به دنبال روش هایی برای مجزا کردن نرم افزار با ابزار تکنولوژی مانند فایروال ها، شبکه های خصوصی مجازی و غیره هستند. 
بنابراین این نوع رویکرد امنیت نرم افزار تمایل دارد که غالباً واکنشی باشد؛ بدون اینکه بطور کافی علل ریشه‌ای مشکلات را مورد توجه قرار دهد. همین نوع برخورد است که باعث می شود امنیت نرم افزارها به خطر بیفتد و تا حد زیادی مسؤول مسائل امنیتی است که امروزه در مراکز دیتای خود با آن مواجه هستیم.
تیم امنیت IT ما از اولین مراحل طراحی با همراه با مجموعه بوده اند و بطور هوشمندانه ای با تیم توسعه نرم‌افزار گفتگو می کنند. 
هنگامی که سعی می شود تا در مورد ساخت چیزی تصمیم گرفته شود، اندیشیدن در مورد نحوه‌ی سوء استفاده یا تخریب آن آسان نیست. اعضای تیم امنیت IT ، فعالیت حرفه ای خود را بر روی مطالعه نحوه تخریب سیستم‌ها سپری کرده اند و وظیفه خود مبنی بر گزارش حملاتی که ممکن است نرم افزار با آن مواجهه شود به خوبی انجام داده اند.
اعضای تیم امنیت در طراحی تست های امنیتی فعال هستند و در اینجا (فقط) منظور اجاری یک تست نفوذ یک هفته قبل از بکارگرفتن نرم افزار نیست بلکه منظور انجام تست‌های بسیار جدی است که در طول دوره توسعه نرم افزار و بعد از آن در مورد نرم افزارها انجام می گیرند.
تیم امنیت جهت انجام تست نفوذ پذيري قابلیت استفاده از کلیه روش‌های موجود را دارا می باشد و طبق استانداردهای OWASP و OSSTMM و متدهای SANS عمل می‌کند.